BIP Strona główna Biuletyn Informacji publicznej www.bip.gov.pl
Wyszukiwanie:
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Strona główna
Redaktorzy bip'u
Rejestr zmian
Mapa serwisu
www.bip.gov.pl
Administracja e-bip
naglowek
Zasady

Ponowne wykorzystywanie
Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• udostępnionych w systemie teleinformatycznym

• przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, będąc podmiotem zobowiązanym jako samorządowa jednostka budżetowa w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, udostępnia informacje jawne o swej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000352Wniosek można przesłać:

• pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wcpr.pl

• pocztą na adres:

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

01-833 Warszawa

ul. Lipińska 2Wniosek ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym 5terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie – nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może odmówić – w drodze decyzji – wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a w przypadku otrzymania sprzeciwu od Wnioskodawcy – w drodze decyzji – rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dotyczą:

• obowiązku każdorazowego informowania o źródle pozyskanych danych oraz o czasie wytworzenia żądanego zbioru przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,

• obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Zgodnie z Ustawą , podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności. Odmowa – następuje wówczas na podstawie decyzji Dyrektora WCPR.

Odpowiedzialność

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie nie ponosi odpowiedzialności za:

• rezultaty przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego.

• Dalsze udostępnianie lub przekazywanie przetworzonych informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie je wykorzystujące.

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane lub przekazywane w celu ich ponownego wykorzystywanie bezpłatnie.

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za ich udostępnienie lub przekazanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.  Opłata ta będzie wyliczana indywidualnie dla każdego wniosku.

Podstawą do wyliczenia opłaty są koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w sposób i w formie we wniosku określonych.

W przypadku złożenia wniosku nietypowego uwzględniającego inne czynniki, wysokość opłaty może być podwyższona o ich koszt.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu  w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne

• w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie Wnioskodawca może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

• od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywanie lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, Wnioskodawca może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

• W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia odwołania, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Data dodania: 26-04-2012 14:36:01
Autor: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Publikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Modyfikujący: Jakub Przewalski, jakub.przewalski@wcpr.pl
Ostatnia modyfikacja: 01-08-2016 10:45:22
Odwiedzin: 3552

Drukuj tekst

Wyślij link

Kopiuj tekst

Gdzie jestem?

dol_krotki dol_dlugiSkocz do góry